Kdo jsme?

Česká archeologická společnost sdružuje zájemce o archeologii pravěku, klasického starověku, středověku i novověku - všechny, kterým záleží na poznání, ochraně, záchraně a odborném využití archeologických památek pod zemí i na povrchu. ČAS (zal. 1991) je nástupkyní Společnosti čsl. prehistoriků (zal. 1919), resp. Československé společnosti archeologické při ČSAV (1956) a členkou Rady vědeckých společností ČR. Všichni její členové - profesionální, neprofesionální i kolektivní (muzea, zájmové kroužky aj.) mají stejná práva a mohou tak spolupracovat ve prospěch společné věci.
Po zaplacení členského příspěvku dostává člen zdarma publikace ČAS - ročně obvykle 2 sešity Zpráv s informacemi o dění v ČAS i mimo a 3-4 svazky doplňkové řady Supplement (práce o archeologii regionů a vybraných archeologických problémech, soupisy muzejních i jiných sbírek, bibliografie archeologických příspěvků v různých časopisech, metodické pomůcky archeologické práce atd.), pozvánky na přednášky a různá setkání pořádaná ČAS aj. Členové spolupracují v krajských regionálních pobočkách podle svého bydliště a působiště, nebo v odborných pracovních skupinách, zaměřených k dílčím otázkám archeologie. Mají také výrazné slevy na publikace vydávané Archeologickým ústavem ČR. Člen může pracovat i ve více regionálních pobočkách či odborných skupinách společnosti.

ČAS nechce být masovou společností, členy si vybírá ze skutečných zájemců, kteří ve vztahu k památkám minulosti nedávají přednost osobním hmotným zájmům před společným zájmem odborným a kulturním a kteří nemají v úmyslu památkám škodit. Proto vyžaduje, aby přihlášku neprofesionálního člena podepsali dva členové profesionální sekce. To ovšem není na překážku kterémukoli vážnému milovníkovi archeologie - rádi jej v našich řadách uvítáme.

Přihláška do ČAS ke stažení (dokument word)

Společnost

Společnost

Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska navazuje na bohatou tradici archeologické spolkové činnosti, počínající v Čechách Archeologickým sborem Národního muzea (od 1841, resp. 1843), na Moravě Moravským archeologickým klubem (1906).

číst více
Stanovy

Zprávy o činnosti

Nejvýznamnější ústřední akcí jako každoročně bylo dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách“, konané zpravidla na počátku dubna v přednáškovém sále nové budovy Národního muzea v Praze. Kolokvia se za oba dny zúčastní více jak stovka (zapsaných) osob, z toho větší část profesionálních i neprofesionálních členů z Čech, doplněné nečleny-návštěvníky, zejména studentů archeologie z pražských i mimopražských univerzit.

číst více
personalia

Personalia

Členové hlavního výboru ČAS 2015-2018, předsedové regionálních poboček a odborných pracovních skupin, seznam členů

číst více