Když valné shromáždění v březnu 1991 rozhodlo o přeměně dosavadní Československé společnosti archeologické při ČSAV (ČSSA) na Českou archeologickou společnost (ČAS), měla tato korporace za sebou již desítky let úspěšné činnosti. Období 1989-91 bylo nicméně kritické a o to, že se společnost nerozpadla (jakkoli úplnému oddělení české a slovenské části nebylo možno zabránit) a prošla demokratizační reformou, se zasloužil prozatímní výbor z března 1990, v jehož čele stál dr. K. Sklenář, mj. autor nových stanov společnosti. Ten byl také zvolen prvním předsedou ČAS a zastává tuto funkci dodnes.

Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska navazuje na bohatou tradici archeologické spolkové činnosti, počínající v Čechách Archeologickým sborem Národního muzea (od 1841, resp. 1843), na Moravě Moravským archeologickým klubem (1906). Její vlastní souvislý životopis počíná Společností čsl. prehistoriků, založenou v Praze 1919 jako celostátní spolek nové republiky. Ta přečkala válku i spolkový zákon 1951 (přišla pouze o časopis), ale roku 1956 byla přidružena k nové ČSAV pod názvem Československá společnost archeologická a stala se profesní organizací s vyloučením neprofesionálních zájemců. Spolupráce s nimi má ovšem pro obor nemalý význam a ČSSA čelila této nevýhodě zřízením kategorie dopisujících spolupracovníků (1964), pro něž především začala (vedle Sborníku ČSSA - 4 svazků v letech 1961-63 a 1970-71) vydávat téhož roku v nové podobě své Zprávy (původně od r. 1957) a připojila k nim doplňkovou řadu - Supplementa. Snahy o změnu struktury ČSSA v roce 1968 byly ovšem neúspěšné.

Z tohoto principu vychází ČAS (do roku 1992 ještě "při ČSAV") i dnes, kdy po změnách stanov 1991 sdružuje rovnoprávné členy ve dvou sekcích - profesionální (archeologové prehistoričtí, historičtí, klasičtí) a neprofesionální; další skupinu tvoří členové kolektivní, většinou muzea. K 1. 1. 2001 měla (po vyřazení neplatících) 525 členů, z toho 213 profesionálních, 225 neprofesionálních a 87 kolektivních. Je do jisté míry výběrová, protože přihláška do druhé sekce vyžaduje doporučení - je totiž třeba zabránit účasti osob, které se podílejí na rychle rostoucím ničení archeologických památek ze zištných důvodů (hledání pomocí detektorů kovů apod.) Na druhé straně dostali neprofesionální členové i právo být volen do hlavního výboru ČAS (prvním takto zvoleným byl pozdější ministr Jaroslav Bašta).

Stanovy Čas


zpět