Zpráva o činnosti

Č E S K Á  A R C H E O L O G I C K Á   S P O L E Č N O S T   V   R O C E   2 0 1 4

H l a v n í   v ý b o r   Č A S :
Nejvýznamnější ústřední akcí jako každoročně bylo dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2013“, konané v přednáškovém sále nové budovy Národního muzea v Praze ve dnech 8. – 9. 4. Kolokvia se za oba dny zúčastnil rekordní počet minimálně 186 (zapsaných) osob, z toho 55 profesionálních členů z Čech, 37 neprofesionálních členů a 75 nečlenů-návštěvníků, zejména studentů archeologie z pražských i mimopražských univerzit.
Kolokvium bylo tradičně rozděleno do 4 půldenních (tentokrát poněkud odlišně strukturovaných) tématických bloků, které řídili PhDr. Karel Sklenář, DrSc. a Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.: 1/ Polykulturní lokality, 2/ Pravěk, 3/ Raný středověk až novověk, 4/ Povrchové průzkumy a dokumentace. Na programu bylo 66 referátů jednotlivců a výzkumných kolektivů o výsledcích záchranných, předstihových i systematických terénních výzkumů, geofyzikální prospekce, terénních aktivit archeologické památkové péče, spolupráce archeologie a přírodních věd apod., jež předneslo 55 referentů (autorů bylo více); Dodané výtahy z referátů včetně nepřednesených (pro onemocnění referentů apod.) byly opět shrnuty do sborníku vydaného v rámci Zpráv ČAS (viz níže Suppl. 93) a rozeslaného členům jednotlivým i kolektivním, dále knihovnám a institucím oboru.
Dále se ČAS podílela na uspořádání celostátního XLII. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče ČR, jehož hlavním pořadatelem je Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií ČR. Seminář se konal ve dnech 4.-6. června ve Stříbře ve spolupráci s tamním Městským muzeem a galerií. Jeho hlavním tématem byla „Nové dohody oprávněných organizací s Akademií věd ČR o provádění archeologických výzkumů a příprava nového památkového zákona“. Jednání a dalších akcí s ním spojených se zúčastnilo 64 archeologů z muzeí, ústavů archeologické památkové péče a dalších památkových institucí i z občanských sdružení a soukromých společností zabývajících se archeologickou činností. Protože v lednu vybrané téma dohod prošlo vývojem a nebylo v této chvíli plně aktuální, věnoval se seminář především poslednímu vývoji příprav nového památkového zákona resp. jeho částem věnovaným archeologii a jejich vztahu k práci muzejních archeologických pracovišť. Součástí semináře byla též aktualizace adresáře archeologických pracovišť a pracovníků v muzeích a památkové péči, jehož pořízení a rozeslání se jako každoročně ujala ČAS a expedovala jej se Zprávami na podzim 2014. Podrobná informace o akci byla podána ve Zprávách 85.
Interní tisk – Zprávy ČAS (red. K. Sklenář) pokračoval na základě kontinuačního projektu, na který získala ČAS prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR dotaci ve výši 30 000,- Kč ze státního rozpočtu na rok 2014. V základní řadě vyšly v březnu a listopadu 2014 Zprávy č. 84 a 85, v doplňkové řadě Supplement obdrželi členové na jaře Suppl. 91 (J. Hánová-Randová: Neolit na Domažlicku, 27 str.+ 36 map a tabulek) a Suppl. 92 (A. Grolmusová: Východní Lounsko v době laténské a časně římské, 24 str.); na podzim pak Suppl. 93 (Archeologické výzkumy v Čechách 2013, 68 str.) a Suppl. 94 (K. Sklenář /ed./: Kniha zápisů Společnosti československých přehistoriků – Část I. 1919-1945, 40 str.).
Pokračovala rovněž ročenka pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko, vydávaná pod názvem Archeologie Moravy a Slezska a sestavená z prací a příspěvků profesionálních archeologů i aktivních neprofesionálních zájemců o archeologii, s finanční podporou ústředí ČAS a opět bohužel s menším podílem regionálních sponzorů než v dřívějších letech, proto v omezenějším rozsahu i nákladu. V roce 2014 byl vydán svazek 13/2013 (101 str.). – Také některé odborné pracovní skupiny ČAS se podílejí na vydávání periodik a odborných neperiodických sborníků, jak je uvedeno níže. Internetové stránky ČAS na nové, samostatné adrese www.archeologickaspolecnost.cz (správce: Mgr. Petr Nový) pokračovaly v poskytování základních informací pro členy ČAS i pro další zájemce z řad veřejnosti; uplatňovaly se i při získávání nových členů. Stále je třeba zdokonalovat součinnost poboček a skupin při naplňování těchto stránek.
Činnost všech složek ČAS je nadále zajišťována dobrovolně, pouze pro práce spojené s expedicemi publikací na jaře a na podzim a pro externí technickou spolupráci při kolokviích se využívá dohod o provedení práce, tentokrát v rozsahu již jen 4 000,- Kč brutto ročně a 5 500,- Kč za fakturované profesionální vyhotovení účetnictví ČAS. K podnícení zájmu autorů o publikaci ucelených prací v Supplementech Zpráv ČAS poskytuje ČAS nevelký autorský honorář; v roce 2014 byly vyplaceny dva honoráře v celkové výši 7 225,- Kč brutto.
Regionální pobočky pracovaly opět nevyrovnaně podle možností dobrovolných funkcionářů. Samostatnou činnost většího rozsahu vyvíjejí pobočky moravsko-slezská a západočeská, dále i jihočeská a východočeská, obnovení činnosti pobočky severočeské muselo být odloženo na rok 2015; nečinná bohužel trvale zůstává pobočka pražsko-středočeská, což klade otazník k její další existenci, pokud se její obnovy neujmou vhodné aktivní osoby, ne nutně profesionální (tato možnost je nyní po odstoupení dosavadního předsedy otevřená). Kvalitně pracovaly i některé odborné pracovní skupiny: tradičně už skupina pro dějiny skla a pro neolit a eneolit, nověji i skupina pro klasickou a římskoprovinciální archeologii a skupina pro dobu římskou a stěhování národů; loni nově aktivovaná skupina pro přírodovědecké metody v archeologii zatím o své činnosti neinformovala.
Členská základna ČAS se po revizi a vyloučení neplatičů početně poněkud propadla za cenu zkvalitnění. Přibylo 17 členů (2 profesionální, 14 neprofesionálních, opět převážně studentů archeologie, 1 kolektivní). Na druhé straně ubyl dvojnásobek – 34 členů (14 profesionálních, 17 neprofesionálních a 3 kolektivní; 6 členů zemřelo, 7 vystoupilo, 21 vyloučeno pro neplacení příspěvků), takže na konci roku 2014 měla společnost 218 členů v sekci profesionální (164 v Čechách, 54 na Moravě a ve Slezsku), 279 v sekci neprofesionální (v celé ČR) a 79 členů kolektivních (vesměs muzeí) – celkem tedy 576 členů. Členský roční příspěvek v roce 2014 činil opět 280,- Kč (základní) a 190,- Kč (pro studenty a důchodce).

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
předseda ČAS

nahoru