Zpráva o činnosti

Č E S K Á  A R C H E O L O G I C K Á   S P O L E Č N O S T   V   R O C E   2 0 1 8

H l a v n í   v ý b o r   Č A S :
Nejvýznamnějším bodem činnosti bylo jako každoročně dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2017“, konané ve spolupráci se sekcí prehistorie a protohistorie Společnosti Národního muzea v přednáškovém sále H nové budovy Národního muzea v Praze ve dnech 10. – 11. 4. Kolokvia se za oba dny zúčastnilo minimálně 109 (zapsaných) osob, z toho 48 profesionálních členů z Čech, 1 z Moravy, 14 neprofesionálních členů a 46 nečlenů-návštěvníků, zejména studentů archeologie z pražských i mimopražských univerzit.
Kolokvium bylo jako v loňském roce rozděleno do 4 půldenních, ale jen 3 tématických bloků (1/ Polykulturní lokality – 1. půlden, 2/ Pravěk – 2. půlden, 3/ Středověk a novověk – 3. a 4. půlden), které řídili PhDr. Karel Sklenář, DrSc. a doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. Na programu bylo 46 referátů jednotlivců a výzkumných kolektivů o výsledcích záchranných, předstihových i systematických terénních výzkumů, geofyzikální prospekce, terénních aktivit archeologické památkové péče, spolupráce archeologie a přírodních věd apod., jež předneslo 37 referentů (autorů bylo 56); Dodané výtahy z referátů včetně nepřednesených (pro onemocnění referentů apod.) byly opět shrnuty do sborníku vydaného v rámci Zpráv ČAS (viz níže Suppl. 109) a rozeslaného členům jednotlivým i kolektivním, dále knihovnám a institucím oboru.
V rámci Informačního kolokvia se dne 10. 4. 2018 konalo volební valné shromáždění České archeologické společnosti, jehož úkolem bylo zvolení nového hlavního výboru pro volební období 2018-2021. O této akci byla již podána podrobná informace v loňském podzimním čísle Zpráv (č. 94). Zde pouze shrneme, že předsedou ČAS byl opět zvolen PhDr. Karel Sklenář, DrSc., členy hlavního výboru se stali PhDr. Martina Beková, PhDr. Z. Bláhová, PhD., prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., Mgr. Jiří Janál, doc. PhDr. Martin Oliva, D.Sc., Mgr. Zdeněk Schenk, a PhDr. Pavel Titz, PhD., PhDr. Petr Vitula a Pavel Wodecki.
Téhož dne, tj. 10. 4. byla opět slavnostně předána Cena Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie. Hlavní výbor ČAS ve funkci komise pro udělení cen tentokrát neudělil cenu za výkon v roce 2018, na niž nebyl nominován žádný uchazeč. Cenu za celoživotní dílo získal prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. za popularizaci výsledků klasické archeologie, zejména starověkého Řecka, nejen formou knih a článků, ale i četných přednášek pro širší veřejnost a výstav včetně zásluh o vznik a činnost antických muzeí a galerií v Hostinném a Litomyšli. Cenu v zastoupení a z pověření laureáta převzal dr. P. Titz, který přečetl jeho zaslané poděkování.

Dále se ČAS podílela na uspořádání celostátního XLVI. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče ČR, jehož hlavním pořadatelem je Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií ČR. O semináři, konaném v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy ve dnech 30. května až 1. června 2018, podáváme zprávu níže v tomto čísle.

Interní tisk – Zprávy ČAS (red. K. Sklenář) pokračoval na základě kontinuačního projektu, na který získala ČAS prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR dotaci ve výši 30 000,- Kč ze státního rozpočtu na rok 2016. V základní řadě vyšly v březnu a listopadu 2018 Zprávy č. 93 a 94, v doplňkové řadě Supplement obdrželi členové na jaře Suppl. 107 (D. Kolbinger /red./: O dobrovolnících v archeologii na Moravě, 92 str.) a Suppl. 108 (Příspěvky z 8. studentské mezinárodní vědecké konference KAR FF ZČU v Plzni 2017, 52 str.); na podzim pak Suppl. 109 (Archeologické výzkumy v Čechách 2017, 52 str.) a Suppl. 110 (Peteleová – Menšík: Hradiště na Tachovsku, 32 str.).

V roce 2018 byla dokončována tisková příprava ročenky pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko na tento rok, vydávané pod názvem Archeologie Moravy a Slezska a sestavené z prací a příspěvků profesionálních archeologů i aktivních neprofesionálních zájemců o archeologii, s finanční podporou ústředí ČAS a s podílem regionálních sponzorů. Také některé odborné pracovní skupiny ČAS se podílely na vydávání periodik a odborných neperiodických sborníků, jak je uvedeno níže.

Internetové stránky ČAS na nové, samostatné adrese www.archeologickaspolecnost.cz (správce: Mgr. Petr Nový) pokračovaly v poskytování základních informací pro členy ČAS i pro další zájemce z řad veřejnosti; uplatňovaly se i při získávání nových členů. Je však třeba, aby pobočky a skupiny věnovaly potřebnou pozornost náplni těchto stránek a jejímu aktuálnímu stavu.

Činnost všech složek ČAS je nadále zajišťována dobrovolně, pouze pro práce spojené s expedicemi publikací na jaře a na podzim a pro externí technickou spolupráci při kolokviích se využívá dohod o provedení práce, tentokrát celkem 7 355,- Kč brutto za rok a 5 500,- Kč za fakturované profesionální vyhotovení účetnictví ČAS. Na autorských honorářích za práce v Supplementech Zpráv ČAS bylo vyplaceno 1530,- Kč brutto.

Regionální pobočky pokračovaly ve stabilním výkonu (pobočka moravsko-slezská, jihočeská, západočeská, v menší míře též východočeská) i v nečinosti relativní (severočeská) či absolutní (pražsko-středočeská). Příliš uspokojivé nebyly ani aktivity odborných skupiny, opět s výjimkou skupiny pro dějiny skla a klasické+římskoprovinciální archeologie, pracovaly i skupiny nové (archeologie a veřejnost, karpatsko-beskydská); od dalších jsme nedostali žádné zprávy.

Členská základna ČAS: Přibylo 24 členů (13 profesionálních, 11 neprofesionálních). Na druhé straně ubylo 19 členů (6 profesionálních, 13 neprofesionálních – 3 členové zemřeli, 2 vystoupili, 14 vyloučeno pro neplacení příspěvků). Na konci roku 2018 měla společnost již 298 členů v sekci profesionální (236 v Čechách, 62 na Moravě a ve Slezsku), 181 v sekci neprofesionální (v celé ČR) a 79 členů kolektivních (téměř vesměs muzeí) – celkem tedy 558 členů. Členský roční příspěvek v roce 2018 činil beze změny opět 280,- Kč (základní) a 190,- Kč (pro studenty a důchodce).

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
předseda ČAS

nahoru