Zpráva o činnosti

Č E S K Á  A R C H E O L O G I C K Á   S P O L E Č N O S T   V   R O C E   2 0 2 2

Hlavní výbor ČAS
  V tomto roce se činnost víceméně vrátila do běžných kolejí. Především proběhlo v obvyklé podobě, opět v historické budově Národního muzea dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2021“, konané tak jako v předchozích letech ve spolupráci se sekcí prehistorie a protohistorie Společnosti Národního muzea a s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Proběhlo ve dnech 5.-6. dubna, opět v nově upravených přednáškových místnostech č. 102 a 103. Účast byla znatelně větší než v předchozích covidových letech: za oba dny se kolokvia zúčastnilo minimálně 102 (zapsaných) osob, z toho 42 profesionálních členů z Čech, 3 z Moravy, 1 z Ukrajiny, 18 neprofesionálních členů a 38 nečlenů-návštěvníků.
 Tradiční rozdělení do 3 tématických bloků bylo dodrženo (1/ Polykulturní lokality – 1. půlden, 2/ Pravěk – 2. půlden, 3/ Středověk a novověk – 3. půlden /4. odpadl/), které řídili PhDr. Karel Sklenář, DrSc. a doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. Předneseno bylo 40 referátů jednotlivců a výzkumných kolektivů o výsledcích záchranných, předstihových i systematických terénních výzkumů, geofyzikální prospekce, terénních aktivit archeologické památkové péče, spolupráce archeologie a přírodních věd apod.; přednášejících bylo 33. Sborník z kolokvia (Suppl. 122) obsahuje jako obvykle i předané, ale z různých důvodů nepřednesené příspěvky – celkem tedy 47 referátů od 61 autorů; byl opět rozeslán členům jednotlivým i kolektivním, dále knihovnám a institucím oboru.
 Protože předpoklad normálního konání kolokvia, s nímž byly na jaro 2022 odloženy volby nového hlavního výboru ČAS, bylo toto kolokvium spojeno s valným (volebním) shromážděním a následným udílením Štorchových cen. Volby nového hlavního výboru pro volební období 2022-2025 se konaly dne 5. 4. 2022 od 10.30 hod. Po přečtení zprávy revizorů účtů, potvrzující správnost hospodaření HV ČAS za r. 2018-21, byly plenem schváleny dva navržené dodatky ke stanovám ČAS (vyznačeny kurzivou):
1/ Čl. 6, písm. f: „řádně platit členské příspěvky ve výši schválené valným shromážděním (nevztahuje se na čestné členy a na členy, jejichž členství v ČAS přesáhlo 50 let v souvislé řadě).“
2/ Čl. 9, odst. (7): „V případě znemožnění konání volebního valného shromáždění v platném termínu zásahem vyšší moci je hlavní výbor oprávněn odložit jeho konání a tím i své funkční období na pozdější termín, nejdéle však o rok.
 Následovaly volby hlavního výboru. Protože vedle kandidatury dosavadního předsedy nebyl podán žádný další návrh, byl zvolen všemi hlasy opět PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
 Pro druhé kolo, volbu členů výboru a revizorů účtů, byla voličům rozdána připravená volební listina, zahrnující ve dvou polovinách – české a moravské – v první řadě členy dosavadního výboru, pokud byli ochotni znovu kandidovat, dále pak nové kandidáty podle návrhů došlých před volbami; při volbě samé doplnili voliči tuto listinu vlastními návrhy. Volba proběhla tajně označením jmen na volební listině a jejím předáním volební komisi, která výsledky ihned zpracovala.
 Zvoleni byli: česká část (podle počtu hlasů) – členové: PhDr. Martina Beková), doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., PhDr. Z. Bláhová, PhD., PhDr. Pavel Titz, PhD. a prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.; náhradníci: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., PhDr. Petr Nový, PhDr. Michal Lutovský, Mgr. Martin Pták. Moravská část – členové: doc. PhDr. Martin Oliva, D.Sc., PhDr. Petr Vitula, Mgr. Jiří Janál, Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Schenk; náhradníci: Jiří Tichánek a Bořek Žižlavský. Revizory účtů opět zvoleni Květuše Červená a PhDr. Miloš Vávra, CSc. Po vyhlášení výsledků bylo volební valné shromáždění ukončeno v 11.45 hod.
 Součástí obvyklého programu bylo i udělení cen Eduarda Štorcha. V letošním ročníku rozhodnutím hlavního výboru jako komise pro udílení cen obdržel cenu za celoživotní literární a mediální činnost na poli popularizace archeologie dr. h. c. Jiří Fröhlich, emeritní pracovník Prácheňského muzea v Písku, především za populárně-vedecké publikace o jihočeské archeologii (zejména Písecko v zrcadle archeologie, 1997), cenu za přínos provedený v uplynulém roce získali Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (Moravská galerie, Brno) a MgA. Milan Mikuláštík (Národní technická knihovna) za přípravu výstavy Člověk v jeskyni, která proběhla v galerii Národní technické knihovny v Praze (listopad 2021-únor 2022, předtím už v létě 2021 v Blansku) jako připomínka prof. Karla Absolona. Diplomy k oběma cenám byly slavnostně předány.

  Interní tisk – Zprávy ČAS (red. K. Sklenář) opět pokračoval na základě kontinuačního projektu, na který získala ČAS prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR dotaci ve výši 30 000,- Kč ze státního rozpočtu na rok 2022. V základní řadě vyšly v březnu 2022 Zprávy č. 101, v říjnu č. 102, obě čísla s přílohami, v doplňkové řadě obdrželi členové na jaře Suppl. 121 (T. Durdík: Nálezy z hradu Týřova – katalog starších sbírek, 2 svazky, 48 str. a 74 tab.), na podzim pak Suppl. 122 (Archeologické výzkumy v Čechách 2021, 52 str.).

  V roce 2022 byl vydán XXI. svazek ročenky pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko Archeologie Moravy a Slezska, sestavené z prací a příspěvků profesionálních archeologů i aktivních neprofesionálních zájemců o archeologii, s finanční podporou ústředí ČAS a s podílem regionálních sponzorů; do tisku byl připravován svazek XXII.. Také některé pobočky a odborné pracovní skupiny ČAS se podílely na vydávání periodik a odborných neperiodických sborníků, jak je uvedeno níže.

  Činnost všech složek ČAS je nadále zajišťována dobrovolně, pouze pro práce spojené s expedicemi publikací na jaře a na podzim, pro externí technickou spolupráci při kolokviích a autorské honoráře za práce pro Supplementy Zpráv ČAS se využívá dohod o provedení práce, tentokrát celkem 12.959,- Kč brutto za rok, z toho 5 500,- Kč za fakturované profesionální vyhotovení účetnictví ČAS 2021.
Internetové stránky ČAS na adrese www.archeologickaspolecnost.cz (správce: Mgr. Petr Nový) pokračovaly v poskytování základních informací pro členy ČAS i pro další zájemce z řad veřejnosti; uplatňovaly se i při získávání nových členů. Je však třeba, aby pobočky a skupiny věnovaly potřebnou pozornost náplni těchto stránek a jejímu aktuálnímu stavu.

 Členská základna ČAS: členů poněkud ubylo, zejména v souvislosti s vylučováním dlouhodobých neplatičů. V roce 2022 ubylo 33 členů (z profesionálních 3 zemřeli, 7 vystoupil a 11 vyloučeno; z neprofesionálních 6 zemřelo, 2 vystoupil a 4 vyloučen pro neplacení příspěvků), na druhé straně 12 členů přibylo (1 profesionální, 11 neprofesionálních). Na konci roku 2021 po revizi evidence měla společnost 284 členy v sekci profesionální (222 v Čechách, 59 na Moravě a ve Slezsku), 156 v sekci neprofesionální (v celé ČR) a 80 členů kolektivních (téměř vesměs muzeí) – celkem tedy 520 členů. Členský roční příspěvek v roce 2020 činil beze změny opět 280,- Kč (základní) a 190,- Kč (pro studenty a důchodce), přičemž nově vstupuje v platnost dodatek ke stanovám, podle něhož osoby s nepřetržitým členstvím déle než 50 let jsou od placení osvobozeny, počínaje rokem 2023 (v tomto roce přesáhlo tuto hranici 22 členů – 9 profesionálních v Čechách a 4 na Moravě, 9 neprofesionálních).

nahoru