STANOVY ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

- SPOLKU ARCHEOLOGŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA


Úvodní poznámka: Na základě ustanovení Nového občanského zákoníku z roku 2012 byla občanská sdružení povinna do konce roku 2016 upravit 1/ svůj název tak, aby obsahoval slovo „spolek“ nebo byl doplněn slovy „zapsaný spolek“ či zkratkou „z. s.“, 2/ stanovy podle zásad obsažených v tomto zákoníku. ČAS toho využila i k určité modernizaci svých stanov z roku 1990 a po projednání v hlavním výboru předložila novou verzi členstvu jako přílohu ke Zprávám č. 88 na jaře 2016. Se zohledněním připomínek byla pak nová verze schválena mimořádným valným shromážděním ČAS dne 5. 4. 2016 a předložena rejstříkovému soudu Městského soudu Praha předepsanou formou návrhu na změnu zápisu do spolkového rejstříku. Dne 1. 11. obdržela ČAS usnesení tohoto soudu, jímž byla nově registrována pod pozměněným názvem a se zahrnutím navržených změn ve stanovách pod spisovou značkou L 1161 vedenou u Městského soudu v Praze. Pod tímto názvem (případně pod IČO 444 651) je také nadále uvedena v elektronické verzi veřejného rejstříku Městského soudu – http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
Platnou verzi stanov ČAS poskytujeme nyní členstvu v podobě samostatného čísla Zpráv ČAS.

Čl. 1. Z á k l a d n í   u s t a n o v e n í

/1/ Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska (dále jen ČAS) je zapsaným spolkem podle občanského zákoníku (§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.). Je samostatným právním subjektem, právním nástupcem Československé společnosti archeologické při ČSAV, založené roku 1956. Sdružuje profesionální pracovníky i amatérské zájemce o obor archeologie ke společné činnosti, která směřuje k rozvoji oboru na území České republiky a k propagaci potřeb i výsledků jeho vědeckovýzkumné práce.
/2/ ČAS působí na celém území ČR, přičemž její vnitřní struktura vychází vstříc regionálním zájmům oboru a členstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
/3/ Sídlem ČAS je Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, Praha 1, PSČ 118 01.

Čl. 2. Ú k o l y   Č A S

/1/ ČAS plní zejména tyto úkoly:
a/ podporuje rozvoj všech odvětví archeologie podněcováním vědecké a vědecko-popularizační práce a šířením nových poznatků do praxe; propaguje ve veřejnosti vědomí, že archeologické památky jsou nedílnou součástí národního kulturního dědictví;
b/ umožňuje vyjádření a uplatnění názorů a zájmů všem členům profesionálním i neprofesionálním, kteří jsou ochotni sladit svoji zájmovou činnost s potřebami kvalifikované ochrany, záchrany a vědeckého zpracování archeologických pramenů;
c/ orientuje zájem členů na řešení významných a naléhavých úkolů oboru;
d/ organizuje a koordinuje spolupráci členů, působících na různých druzích vědeckých pracovišť i mimo tato pracoviště;
e/ přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů a pomáhá jim při odborné práci;
f/ předkládá odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením pro rozvoj oboru;
g/ chrání profesionální zájmy členů, zastupuje je vůči státním i jiným orgánům, organizacím a institucím;
h/ dbá o udržování odborné úrovně archeologické práce i jejích etických zásad (zejména nepřípustnosti obchodování s archeologickými nálezy).

/2/ Ke splnění svých úkolů ČAS zejména
a/ spolupracuje s vědeckými a vědeckopedagogickými pracovišti svého i příbuzných oborů, s příbuznými společnostmi a organizacemi;
b/ pořádá vědecké a odborné konference, symposia kursy, přednášky, exkurze, výstavy aj.;
c/ pořádá nebo se podílí na pořádání akcí, které mají zvyšovat úroveň všeobecného vzdělání v oboru archeologie a historie;
d/ vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi i ediční politice oboru;
e/ vydává pro své potřeby publikace, mající vztah k činnosti ČAS, případně se podílí na ediční činnosti jiných organizací;
f/ vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky;
h/ podle svých možností poskytuje finanční podpory na závažné výzkumné práce, publikace či akce archeologické osvěty a ochrany archeologických památek.

Čl. 3. Č l e n ě n í   Č A S

/1/ Aby mohla pružně a účelně plnit uvedené úkoly, člení se ČAS na sekce a pobočky; může též vytvářet odborné skupiny a komise.
/2/ Sekce jsou dvě: a/ profesionální, která slouží zároveň jako profesní svaz archeologů; tvoří ji členové uvedení v čl. 4, odst. 2, písm. a; b/ neprofesionální, kterou tvoří členové uvedení tamtéž pod písm. b. Sekce nejsou organizačními jednotkami, nýbrž kategoriemi členství, uplatňujícími se pouze v úzce omezeném okruhu úkolů souvisejících se zájmy členů sekce. Hlavní výbor může sekci svolat samostatně k plenárnímu zasedání sekce za stejných podmínek jako valné shromáždění. Práva členů obou sekcí jsou stejná, s výjimkou čl. 4, odst. 3.
/3/ Pobočky zřizuje hlavní výbor podle potřeby nebo na žádost členstva podle územního principu v místech či oblastech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady nebo kde je jich zapotřebí. Pobočka plní na svém území úkoly vyplývající ze stanov ČAS a usnesení valného shromáždění či hlavního výboru. Zajišťuje účinnou spolupráci členů v zájmu poslání oborů v dané oblasti. Územní působnost poboček se nemusí krýt se správními oblastmi a může se i navzájem překrývat, pokud je to v zájmu zajištění úkolů ČAS. (K pobočkám viz dále čl. 10/ 3/ e, čl. 12.)
/4/ Odborné skupiny zřizuje hlavní výbor jako dočasné či dlouhodobé pracovní orgány podle odborného zaměření členů ČAS. Skupiny sdružují členy podle specializace jejich odborné činnosti nebo užšího zájmu. (K odborným skupinám viz dále čl. 10/ 3/ e, čl. 13.)
/5/ Komise zřizuje hlavní výbor jako dočasné či dlouhodobé pracovní orgány pro koordinaci nebo řešení určitých úkolů v rámci ČAS nebo ve spolupráci s jinými organizacemi. V čele komise stojí obvykle člen hlavního výboru, zvolený a jmenovaný tímto výborem. Hlavní výbor buď jmenuje i další členy komise, nebo zmocňuje jejího předsedu, aby je sám vybral. Do komisí mohou být přizváni i nečlenové ČAS jako odborní poradci. Komise jednají podle pokynů hlavního výboru. (Ke komisím viz dále čl. 10/ 3/ f.)

Čl. 4. Č l e n s t v í   v   Č A S

/1/ Členství v ČAS je řádné nebo čestné.
/2/ Řádným členem ČAS se může stát osoba fyzická i právnická.
/3/ Z fyzických osob se členem může stát a/ vědecký, vědeckopedagogický nebo odborný pracovník, který je pro obor archeologie kvalifikován vysokoškolským studiem, případně odborník z oboru těsně souvisícího, pokud aktivně působí ve spolupráci s archeologií na profesionální základně a vykazuje tvůrčí činnost; ten je oprávněn ke členství v profesionální sekci (viz čl. 3/2/a); b/ amatérský zájemce, na nějž se nevztahuje charakteristika uvedená pod písm. a, který ale projevuje aktivní zájem o obor, je schopen a ochoten působit v jeho prospěch; ten je oprávněn ke členství v neprofesionální sekci (viz čl. 3/ 2/ b).
/4/ Podmínkou pro členství fyzické osoby je (kromě způsobilosti k právním úkonům) písemná přihláška, na níž zájemce stvrzuje podpisem, že souhlasí se zásadami, posláním a úkoly ČAS a chce se aktivně podílet na jejich plnění. U zájemce o členství v neprofesionální sekci se vyžaduje doporučení dvou členů sekce profesionální, stvrzené podpisy na přihlášce. Pokud žadatel nemá možnost doporučení resp. podpisy získat, může podat přihlášku přímo hlavnímu výboru, který o ní rozhodne.
/5/ Z právnických osob se členem může stát odborná instituce či organizace prostřednictvím písemné přihlášky, podepsané jejím statutárním zástupcem (oprávněným představitelem). Zástupcem takového člena vůči ČAS je pak jeho statutární zástupce nebo jím pověřený pracovník (člen organizace).
/6/ O přijetí za člena rozhoduje hlavní výbor buď přímo nebo na doporučení výboru pobočky. Hlavní výbor může přenést výkon této funkce na své předsednictvo.
/7/ Proti zápornému rozhodnutí hlavního výboru se žadatel může odvolat k valnému shromáždění ČAS. Považuje-li i jeho rozhodnutí za nezákonné nebo odporující stanovám, může požádat příslušný soud o jeho přezkoumání.
/8/ Členství vzniká dnem přijetí za člena, v platnost však vstupuje po zaplacení členského příspěvku na běžný kalendářní rok.
/9/ Čestným členem se může stát fyzická osoba – významný domácí nebo zahraniční pracovník, vědecky působící v oboru archeologie, pokud má vynikající nebo dlouhodobé zásluhy o českou, moravskou či slezskou archeologii. Čestné členy volí valné shromáždění na návrh hlavního výboru, případně na návrh z řad členstva, podaný hlavnímu výboru.

Čl. 5. P r á v a   č l e n ů

/1/ Fyzická osoba jako řádný člen má právo
a/ pracovat v jedné či více pobočkách a odborných skupinách a být volen do jejich orgánů;
b/ zúčastnit se valného shromáždění i dalších veřejných akcí ČAS, podílet se na jejich jednání, podávat návrhy a hlasovat.
c/ volit a být volen do orgánů ČAS
d/ být jmenován do komisí zřizovaných hlavním výborem (čl. 3, odst. 5);
e/ písemně podávat hlavnímu výboru návrhy a doporučení;
f/ být informován o pořádání všech akcí ČAS;
g/ přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace, vydávané nebo jinak pro členstvo opatřené orgány ČAS;
h/ získávat stipendia či studijní podpory finanční příspěvky na činnost publikační, organizování akcí apod. z prostředků ČAS (toto právo podléhá schválení hlavním výborem.

/2/ Právnická osoba jako řádný člen využívá práv uvedených v odst. 1, písm. a-b, d-g prostřednictvím svého jmenovaného delegáta; právo pod písm. c může využít jen potud, že může volit, ale nemůže být volen. Jeho delegát má při hlasování a volbě právo pouze jednoho hlasu, a to i v případě, že je zároveň členem ČAS i jako fyzická osoba.

Čl. 6. P o v i n n o s t i   č l e n ů

Všichni členové jsou povinni
a/ zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů z nich vyplývajících;
b/ plnit usnesení orgánů ČAS a povinnosti vyplývající z funkcí, do nichž byli zvoleni;
c/ ve vědeckovýzkumné činnosti dodržovat vedle platných právních předpisů také usnesení a opatření ČAS i zásady etiky vědecké práce;
d/ příspívat k uplatnění nových teoretických, metodologických a praktických poznatků ve vědecké a odborné práci;
e/ aktivně působit při šíření poznatků a potřeb oboru ve veřejnosti, zejména v zájmu ochrany a záchrany archeologických památek;
f/ řádně platit členské příspěvky ve výši schválené valným shromážděním (nevztahuje se na čestné členy).

Čl. 7. Z á n i k   č l e n s t v í

/1/ Členství fyzických osob v ČAS zaniká a/ písemným oznámením o ukončení členství, b/ vyloučením, c/ úmrtím.
/2/ Člen může být vyloučen a/ nezaplatil-li ani po upomínce (termínované do 3 měsíců) členský příspěvek za 2 roky jdoucí po sobě nebo za 3 roky v nesouvislé řadě, b/ jednal-li v rozporu s povinnostmi člena, zejména porušil-li právní předpisy týkající se archeologického dědictví či zásady profesionální etiky. Proti vyloučení se člen může odvolat k valnému shromáždění.
/3/ Členství právnických osob zaniká a/ písemným prohlášením o ukončení členství (podepsaným oprávněnou osobou), b/ vyloučením za podmínek uvedených v odst. 2, c/ zánikem organizace nebo instituce.
/4/ O vyloučení rozhoduje hlavní výbor. Proti jeho rozhodnutí se člen může odvolat za stejných podmínek, jaké uvádí čl. 4, odst. 6.

Čl. 8. O r g á n y   Č A S

/1/ Nejvyšším orgánem ČAS je valné shromáždění (viz čl. 9).
/2/ Statutárním orgánem ČAS je předseda (viz čl. 11).
/3/ Řídícím orgánem ČAS je hlavní výbor (viz čl. 12).
/4/ Kontrolním orgánem ČAS pro hospodářskou činnost jsou revizoři (viz čl. 13).

Čl. 9. V a l n é   s h r o m á ž d ě n í

/1/ Valnému shromáždění přísluší
a/ usnášet se na stanovách a jejich změnách;
b/ navrhovat, posuzovat a schvalovat hlavní směry činnosti ČAS pro období do příštího valného shromáždění;
c/ schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti a zprávu revizorů o hospodaření za období od posledního valného shromáždění;
d/ volit předsedu, členy hlavního výboru a jejich náhradníky, revizory a jejich náhradníky (viz dále čl. 10);
e/ odvolávat tyto funkcionáře na jejich vlastní žádost nebo z důvodů prokazatelného neplnění povinností;
f/ volit čestné členy (čl. 4, odst. 9);
g/ rozhodovat o odvolání odmítnutých zájemců o členství (čl. 4, odst. 7) a odvolání vyloučených členů (čl. 7, odst. 4);
h/ usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, např. na výši členských příspěvků;
i/ usnést se na zrušení ČAS (čl. 17).

/2/ Řádné (volební) valné shromáždění se koná jednou za 3 roky. Svolává je hlavní výbor tak, že sdělí termín konání všem členům nejméně 30 dní předem. Právo účasti má každý člen ČAS.
/3/ Mimořádné valné shromáždění může svolat hlavní výbor z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné třetiny členstva, a to nejpozději do 1 měsíce od předložení písemné žádosti. Termín konání oznámí hlavní výbor všem členům nejméně 15 dní předem spolu s důvodem svolání.
/4 Valné shromáždění řídí předseda, za jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů nebo jiný člen předsednictva, pověřený k tomu předsedou nebo hlavním výborem.
/5/ Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, odkládá se zahájení o 30 minut; poté je shromáždění schopné se usnášet při jakémkoli počtu přítomných.
/6/ Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných, nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající. K usnesení o změně stanov nebo o zrušení ČAS je třeba souhlasu čtyř pětin přítomných členů.

Čl. 10. V o l b y   o r g á n ů Č A S

/1/ Předsedu a členy hlavního výboru volí valné shromáždění volbou všeobecnou (každý člen ČAS má právo hlasu, k hlasům právnických osob viz čl. 5, odst. 2), rovnou (každý hlas má stejnou platnost), tajnou a přímou (hlasy nelze odevzdávat v zastoupení, ať členů přítomných nebo nepřítomných).
/2/ Každý člen ČAS má právo podat návrhy kandidátů pro volbu předsedy i členů hlavního výboru. Moravské a slezské pobočky mají právo podat návrhy svých kandidátů do hlavního výboru předem písemně; hlavní výbor je zavázán přihlédnout k nim při sestavení kandidátní listiny.
/3/ Volbu řídí předsedající valného shromáždění.
/4/ Volba je rozdělena na dvě části: v první je volen předseda, v druhé členové hlavního výboru. Zvoleno je prvních 10 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Další tři v pořadí počtu hlasů se stávají kandidáty hlavního výboru, do něhož postupují v případě uvolnění členského místa.
/5/ Předsednictvo hlavního výboru zvolí nový hlavní výbor ze svého středu na své první schůzi.

Čl. 11. P ř e d s e d a

/1/ Předseda je statutárním orgánem ČAS (viz čl. 8), volí jej valné shromáždění samostatnou volbou (viz čl. 10, odst. 3).
/2/ Předseda zastupuje ČAS navenek, jedná a podepisuje jejím jménem; k podpisu připojuje označení funkce.
/3/ Předseda stojí v čele hlavního výboru, svolává jeho schůze a řídí je; v případě rovnosti hlasů při hlasování hlavního výboru je jeho hlas rozhodující.
/4/ Hlavní výbor může zmocnit i jiné členy předsednictva či další své členy k zastupování ČAS, jednání a podepisování v předem určeném rozsahu.

Čl. 12. H l a v n í   v ý b o r

/1/ Hlavní výbor řídí činnost ČAS v období mezi valnými shromážděními; jeho volební období je tříleté.
/2/ Hlavní výbor má 10 členů, jejichž úkolem během volebního období je:
a/ zabezpečit soulad činnosti ČAS se stanovami a usneseními valného shromáždění;
b/ na první schůzi hlavního výboru po volebním valném shromáždění zvolit ze svého středu předsednictvo;
c/ schvalovat zprávu o činnosti ČAS a zprávu o hospodaření ČAS za běžný rok, plán činnosti a finanční plán na rok následující;
d/ pověřovat předsednictvo konkretními úkoly;
e/ zřizovat a rušit pobočky a odborné skupiny, potvrzovat jejich zvolené předsedy, koordinovat jejich pracovní plány s hlavními směry činnosti ČAS;
f/ zřizovat a rušit komise, jmenovat jejich předsedy a členy, případně odborné znalce a poradce mimo okruh členstva ČAS a sledovat jejich činnost;
g/ zabezpečit přípravu valného shromáždění.

/3/ Předsednictvo je výkonným orgánem hlavního výboru. Tvoří je (kromě předsedy) dva místopředsedové, vědecký tajemník a hospodář.
/4/ Úkolem předsednictva je průběžně zajišťovat a řídit běžnou činnost ČAS v intencích stanov, usnesení valného shromáždění a hlavního výboru a zajišťovat úkoly, kterými je pověřil hlavní výbor.
/5/ Schůze hlavního výboru svolává předseda nebo zastupující jej místopředseda podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Formu schůze (fyzickou, elektronickou) zvolí svolávající podle potřeby.
/6/ Předseda svolá schůzi do 2 týdnů, byl-li o to požádán nejméně třetinou členů hlavního výboru. Neučiní-li to, může schůzi svolat některý z místopředsedů.
/7/ Právo účastnit se schůzí hlavního výboru mají předsedové poboček ČAS nebo jejich zástupci, zvolení výborem pobočky. V případech, týkajících se výslovně jen pobočky jimi zastupované, mají hlasovací právo; v ostatních případech mají hlas poradní.
/8/ Schůze předsednictva svolává předseda nebo zastupující jej místopředseda podle potřeby.
/9/ Schůze hlavního výboru i předsednictva řídí předseda nebo některý z místopředsedů. Předsednictvo i hlavní výbor jsou schopny se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Usnesením je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.

Čl. 13. R e v i z o ř i

/1/ Revizoři vykonávají dohled nad nakládáním s finančními prostředky ČAS. O svých zjištěních podávají zprávu valnému shromáždění, které bez přihlédnutí k této zprávě nemůže vyslovit souhlas s činností odstupujícího výboru.
/2/ Revizoři jsou voleni v počtu dvou a jednoho náhradníka valným shromážděním na stejné tříleté volební období jako hlavní výbor, a to v samostatné volbě na základě návrhů z plena. Revizory se stávají ti, kdo získali nejvyšší počet hlasů. Členové zvolení za revizory nemohou být zároveň voleni do řídicích orgánů ČAS.

Čl. 14. O r g a n i z a c e   p o b o č e k   Č A S

/1/ Pobočka ČAS (viz čl. 3, odst. 3) je tvořena členy, kteří se přihlásili k práci v ní bez ohledu na místo trvalého pobytu (čl. 5/ 1/ a).
/2/ Činnost pobočky řídí výbor, zvolený na plenární schůzi pobočky na tříleté funkční období. Výbor se skládá přinejmenším z předsedy, místopředsedy a tajemníka, může však mít i další členy. Jestliže pobočka vede samostatné účetnictví, volí také hospodáře a 2 revizory účtů. Při svých schůzích se výbor řídí zásadami platnými pro schůze hlavního výboru (čl. 12, odst. 5-9).
/3/ Předseda pobočky odpovídá hlavnímu výboru ČAS za to, že činnost pobočky probíhá v souladu se stanovami, usneseními valného shromáždění a hlavního výboru.
/4/ Předseda má právo účastnit se schůzí hlavního výboru za podmínek stanovených v čl. 12, odst. 7.
/5/ Výbor pobočky navrhuje hlavnímu výboru přijetí a vyloučení členů v oblasti své působnosti.
/6/ Výbor pobočky svolává plenární schůzi pobočky podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Jednou za tři roky zajišťuje volební plenární schůzi, při níž se řídí zásadami platnými pro volbu hlavního výboru (čl. 9, odst. 8, 9; čl. 10, odst. 2 kromě zemského rozlišení; čl. 11, odst. 1, 2).
/7/ Usnese-li se na tom plenární schůze pobočky, může pobočka se souhlasem hlavního výboru získat právo jednat svým jménem v rozsahu dohodnutém s hlavním výborem ČAS.

Čl. 15. O r g a n i z a c e   o d b o r n ý c h   s k u p i n   Č A S

/1/ Odborná skupina (viz čl. 3, odst. 4) je tvořena členy ČAS, kteří se přihlásili k práci v ní.
/2/ Činnost skupiny řídí předseda, podle potřeby ještě místopředseda a vědecký tajemník. Všichni jsou voleni na plenární schůzi skupiny.
/3/ Předseda odpovídá hlavnímu výboru ČAS za to, že činnost skupiny probíhá v souladu se stanovami, usneseními valného shromáždění a hlavního výboru.
/4/ Předseda či jeho zástupce svolává zasedání skupiny podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

Čl. 16. H m o t n é   p r o s t ř e d k y   Č A S

/1/ K hospodářskému zajištění úkolů ČAS slouží:
a/ členské příspěvky;
b/ prostředky poskytované prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR, zejména dotace;
c/ prostředky poskytované jinými právnickými i fyzickými osobami, např. příspěvky, dědictví, dary;
d/ převzatý majetek;
e/ příjmy z vlastní publikační a jiné činnosti.

/2/ Za hospodaření odpovídá hlavní výbor, který ze svého středu volí hospodáře a pověřuje jej správou majetku ČAS. Správnost hospodaření kontrolují volení revizoři (viz čl. 13).
/3/ Získá-li pobočka ČAS samostatně finanční prostředky a majetek, může s nimi hospodařit sama za stejných podmínek (čl. 14, odst. 2).
/4/ Při hospodaření se ČAS řídí obecnými předpisy, v případě využití dotací apod. též pokyny příslušných orgánů.

Čl. 17. Z á n i k   Č A S

/1/ O dobrovolném rozpuštění ČAS nebo o jejím sloučení s jiným sdružením rozhoduje valné shromáždění (čl. 9, odst. 2/i).
/2/ Jestliže ČAS zanikne, aniž by se vytvořila nástupnická organizace, připadne její majetek, zbylý po úhradě závazků Akademii věd ČR (případně jejímu právnímu nástupci) s podmínkou, že ta jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci. která by se do tří let po zániku ČAS ustavila pro plnění obdobných úkolů na celém území ČR.

Čl. 18. Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

/1/ Tyto stanovy, schválené valným shromážděním ČAS dne 5. dubna 2016, nabývají platnosti dnem 1. 1. 2017.
/2/ Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní stanovy České archeologické společnosti ze 16. dubna 1991, registrované ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSP/1-2626/90 dne 4. 10. 1990.PhDr. Karel S k l e n á ř , CSc. v. r.
předseda ČAS

prof. PhDr. Petr Ch a r v á t, DrSc.
doc. PhDr. Martin O l i v a, Ph.D.
místopředsedové ČAS


Ke stažení v dokumentu word

zpět