Zápis z plenárního zasedání jihočeské pobočky České archeologické společnosti ze dne 2. 3. 2019
V sobotu 2. 3. 2018 se v přednáškovém sálu Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci uskutečnilo pravidelné plenární zasedání jihočeské pobočky České archeologické společnosti. Jednání zorganizoval a řídil Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea a z Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích, na jednání se organizačně podíleli i Vladislav Burian a Jan Kocina z Muzea Jindřichohradecka. Jednání se zúčastnilo přibližně 75 osob, zčásti profesionálních archeologů, většinou však neprofesionálních členů a zájemců z řad laické veřejnosti a studentů.

Na programu zasedání byly celkem tři body:

1. Úvodní projev předsedy jč. pobočky ČAS. Krátce byla zhodnocena loňská činnost pobočky.

2. Informační kolokvium na téma „Archeologické výzkumy, nálezy, vědecké projekty a nově vydaná literatura v jižních Čechách v roce 2018“. Celkem zde bylo prezentováno 13 referátů, které byly předneseny v následujícím pořadí (u víceautorských referátů jsou uvedeni pouze osobně referující autoři):

V. Burian (M Jindřichův Hradec): přehled archeologických výzkumů Muzea Jindřichohradecka za rok 2018: Slavonice – Horní nám. 515 (výzkum v interiéru domu); Třeboň – areál bývalého kláštera augustiniánů (výzkumy na nádvoří i v interiérech).
J. Kocina (M Jindřichův Hradec): Dešná – kostel sv. Jana Křtitele (výzkum hřbitova vně od kostela).
M. Rychlík (FF JU České Budějovice): informace o připravované magisterské práci na téma zaniklé Svinenské předměstí v Třeboni (shrnutí dosavadních výzkumů a výsledky průzkumu v r. 2018).
T. Pancíř (FF JU České Budějovice): výzkum hrobů německých občanů z r. 1945 u obce Blato na Novobystřicku (výsledky výzkumu z r. 2018).
O. Chvojka (JčM a FF JU České Budějovice): výzkumy Jč. muzea v trase dálnice D3 na Českobudějovicku: pravěké a mladohradištní sídliště u Starých Hodějovic, sídliště ze starší doby bronzové a z doby laténské v prostoru zkoumaných mohyl v Plavu u Kamenného Újezdu. Informace o grantovém projektu GA ČR zaměřeném na žlabovité objekty ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně. Prezentovány byly i nově získané kovové artefakty z doby bronzové z Jindřichohradecka nalezené spolupracovníky muzea.
R. Krajíc (FF JU České Budějovice): informace o připravovaném projektu komplexního průzkumu a edukačního centra JU v areálu Karlova Hrádku u Purkarce.
H. Hojerová (JčM České Budějovice): informace o běžícím projektu archeoskanzenu v Trocnově (výsledky nedestruktivních průzkumů v r. 2018).
J. Havlice (NPÚ České Budějovice): výsledky archeologických výzkumů na hradech v Landštejně (výzkumy z let 2015 a 2018) a ve Vimperku (výzkum v r. 2018 v Horním zámku a v Horní a Dolní zámecké zahradě).
L. Šmahelová (M Český Krumlov): Chvalšiny čp. 129 – výzkum v objektu bývalé fary (nález odlévací jámy na zvony a polozemnice z 13. stol.).
M. Parkman (M Prachatice): přehled archeologických výzkumů Prachatického muzea za roky 2017 a 2018: Bavorov – nám. Bavora II. (polozemnice z 14. stol.); Netolice – ul. Vodňanská (mladohradištní osídlení); Volary – náměstí (osídlení z vrcholného středověku); Dub – zámek (situace od 14. do 19. stol.).
F. Janda – J. Bumerl (M Tábor): Tábor – Klokoty (zemnice z 13. – 15. stol.); Soběslav – nám. TGM (chlebové pece z 15. stol., novověký hřbitov); Tábor čp. 44 (zemnice po r. 1420, nálezy od 13. stol.); Veselí n. L. – tvrziště Talíř (řez příkopem, datace 13. – 15. stol.).

Z. Kadlec (Homole u Č. Budějovic): možnosti spolupráce mezi profesionálními archeology a neprofesionálními zájemci o archeologii pohledem spolupracovníka Jihočeského muzea.
V. Burian (M Jindřichův Hradec): „Toulky tajemným kostelem sv. Jana Křtitele a minoritským klášterem v Jindřichově Hradci“. Informace o stavební historii a archeologických výzkumech objektu.

3. Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera. Všechny zájemce provedl a odborný výklad podal V. Burian.

V Č. Budějovicích dne 6. 3. 2019.

Zapsal: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph. D., předseda jihočeské pobočky ČAS.>


zpět